Στα 18 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση των συνδικάτων

Αύγουστος 30, 2013 at 1:09 μμ (Συνδικάτα)

Αναδημοσίευση από το capital.gr

Με το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες καθώς και το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή η ΓΣΕΕ.

Πρόκειται για την ετήσια χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέσω των εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι για το λόγο αυτό και μέχρι να καταργηθεί ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας καταβάλλονταν από αυτόν. Πλέον, καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. Μάλιστα, η έγκριση της χρηματοδότησης έχει ήδη καθυστερήσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει επίσης μειωθεί κατά τουλάχιστον 10%, βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης που υπέγραψαν οι υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών και παρουσιάζει σήμερα το Capital.gr.

Βάσει αυτής, εγκρίνεται ο τρόπος κατανομής και καταβολής του ποσού των 15.000.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ, μειωμένο κατά 10% σε σχέση με το 2012.

Λειτουργικά έξοδα

Η επιχορήγηση των λειτουργικών εξόδων στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ετησίως, καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψηφίσαντα μέλη.

α. Εργατικά Κέντρα (Ε.Κ.) και Ομοσπονδίες (πλην Ομοσπονδιών Επιχειρήσεων-Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Τραπεζών):

α.α. Στις πιο πάνω οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1500, θα καταβάλλεται ετησίως ποσό 5.524 ευρώ.

Το ίδιο ποσό θα καταβάλλεται και σε όσα Ε. Κ. έχουν δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη κάτω από 500, εφόσον στον ίδιο Νομό δεν υπάρχει άλλο Ε. Κ., ή εάν υπάρχουν και άλλα, θα καταβάλλεται στο μεγαλύτερο σε δύναμη ψηφισάντων μελών από αυτά.

Στα υπόλοιπα Ε.Κ. και Ομοσπονδίες κάτω των 500 μελών δύναται να καταβάλλεται το ίδιο ποσό, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ή επιμερισμός του ποσού εφόσον είναι περισσότερα στον ίδιο Νομό με βάση τα ψηφίσαντα μέλη.

α.β. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 1.501 έως 3.300, θα καταβάλλεται ετησίως ποσό 6.861 ευρώ.

α.γ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφίσαντα μέλη από 3.301 έως 10.000, θα καταβάλλεται ετησίως:

ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των 3.300 το ποσό 6.861 ευρώ.

ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.30110.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2 € ανά ψηφίσαν μέλος .

α.δ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφίσαντα μέλη από 10.001 έως 15.000, θα καταβάλλεται ετησίως:

ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των 3.300 το ποσό των 6.861 ευρώ.

ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301-10.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.

ιιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 – 15.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 1,70 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.

α.ε Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 15.001 και άνω, θα καταβάλλεται ετησίως:

ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των 3.300 το ποσό των 6.861 ευρώ.

ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 – 10.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.

ιιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 1,70 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.

iv) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω, το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 1,30 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.

α.στ. Σε όσα Εργατικά Κέντρα έχουν έδρα σε νησί, εκτός των ως άνω ποσών κατά περίπτωση, θα καταβάλλεται συμπληρωματικά ετησίως το ποσό των 1.693 ευρώ.

β. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων – Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Τραπεζών:

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Ομοσπονδίες που καλύπτουν εργαζόμενους στις Τράπεζες και στις Επιχειρήσεις – Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η.- Ε.ΥΔ. ΑΠ. – Ο.Τ.Ε. – Ο.Σ.Ε. κ.ά). Η επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, μηνιαίως, καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως κατωτέρω:

β.α. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφίσαντα μέλη έως 5.000, θα καταβάλλονται 11 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου, μειωμένο κατά ποσοστό 10%.

β.β. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφίσαντα μέλη από 5.001 έως 10.000, θα καταβάλλονται 15,5 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου, μειωμένο κατά ποσοστό 10%.

β.γ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 10.001 και άνω, θα καταβάλλονται 20 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου, μειωμένο κατά ποσοστό 10%.

γ. ΓΣΕΕ:
Η καταβολή της επιχορήγησης στη ΓΣΕΕ για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών υπολογίζεται σε ποσό, μηνιαίως, ίσο με 27 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη 1.000 ψηφίσαντα μέλη, τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου, μειωμένο κατά ποσοστό 10%.

Επιχορήγηση δαπάνης προσωπικού

Παράλληλα προβλέπεται και επιχορήγηση της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού. Δικαιούχοι για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, είναι:

α. Η ΓΣΕΕ για το προσωπικό που απασχολούσε την 31/12/91 αλλά και για τους 2 τεχνίτες και 4 φύλακες-θυρωρούς, που προσέλαβε αργότερα για τις ανάγκες του ανακαινισμένου διατηρητέου κτιρίου της, καθώς και για το προσωπικό του ΚΕΠΕΑ.

β. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για το προσωπικό που προσέλαβαν μέχρι την 31/12/94.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των ανωτέρω από τον ΟΑΕΔ, καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα και ισχύοντα σε ισχύουσες ΣΣΕ και πάντως σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για μισθολογικούς όρους.

γ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις με δύναμη ψηφισάντων άνω των 500 μελών, για έναν υπάλληλο, εφόσον δεν απασχολούσαν υπάλληλο γραφείου την 31/12/91 αλλά προσέλαβαν μέχρι τη λήψη αυτής της απόφασης.

δ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, του αμιγώς Ιδιωτικού Τομέα, με δύναμη άνω των 10.000 ψηφισάντων μελών και οι οποίες επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου ή και μιας καθαρίστριας δύνανται να επιχορηγηθούν για δαπάνη μισθοδοσίας ενός ακόμη υπαλλήλου γραφείου, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους περί της αναγκαιότητας αυτής και μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

ε. Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις (Σωματεία), του αμιγώς Ιδιωτικού Τομέα, με δύναμη ψηφισάντων άνω των 500 μελών, για έναν υπάλληλο, εφόσον απασχολούσαν προσωπικό με σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας την 31/12/91 και εξακολουθούν να απασχολούν, έπειτα από αίτησή τους και προηγούμενη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία εισάγει το θέμα στο Δ.Σ. του Οργανισμού μέσω των εκπροσώπων της σε αυτό.

• Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, για μεν τους υπαλλήλους κατά 25,06% και 3%, για δε το προσωπικό καθαριότητας κατά 30,21%, ποσοστά που αντιστοιχούν στην εργοδοτική εισφορά στον φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Δαπάνες αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης

Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού τους, είναι οι πρωτοβάθμιες (Σωματεία), δευτεροβάθμιες (Ομοσπονδίες – Εργατικά Κέντρα) και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μόνο για το προσωπικό των οποίων καταβάλλεται σχετική επιχορήγηση δαπανών μισθοδοσίας από τον Οργανισμό μας.

Το ποσό της προς επιχορήγηση αποζημίωσης, θα υπολογίζεται με βάση τη δαπάνη μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ στον εργαζόμενο που αποχώρησε.

Δαπάνες καθαριότητας

Στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δεν δικαιούνται επιχορήγηση για δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, καταβάλλεται ετησίως, ανεξάρτητα από το αν απασχολούν ή όχι προσωπικό, χρηματικό ποσό για καθαριότητα ύψους 2.500 ευρώ.

Παράλληλα προβλέπονται δαπάνες μισθωμάτων και θέρμανσης, καθώς ο ΟΑΕΔ προσφέρει στα δευτεροβάθμια συνδικάτα, για στέγαση, ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτίρια.

Τέλος, με την απόφαση καθορίζονται και οι προϋποθέσεις επιδότησης της θέρμανσης Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, καθώς και οι δαπάνες εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων και αμοιβής δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

Η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής:

α) Γ.Σ.Ε.Ε. στη Γ.Σ.Ε.Ε. ποσό € 220.500.

β) Εργατικά Κέντρα.

βα) Με ψηφίσαντα μέλη έως και 500, εφ΄ όσον είναι τα μοναδικά στο Νομό ή σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός Ε.Κ. κάτω των 500 στον ίδιο Νομό, το ποσό των € 1.147,50 θα καταβάλλεται στο μεγαλύτερο σε δύναμη ψηφισάντων μελών.

ββ) Με ψηφίσαντα μέλη 501 – 1.000 ποσό € 1.147,50

βγ) Με ψηφίσαντα μέλη 1.001 5.000 ποσό € 1.797,75

βδ) Με ψηφίσαντα μέλη 5.001 – 10.000 ποσό € 2.256,75

βε) Με ψηφίσαντα μέλη 10.001 – 15.000 ποσό € 4.513,50

βστ) Με ψηφίσαντα μέλη 15.001 – 20.000 ποσό € 6.732,00

βζ) Με ψηφίσαντα μέλη 20.001 – 30.000 ποσό € 11.245,50

βη) Με ψηφίσαντα μέλη 30.001 100.000 ποσό € 22.452,75

βθ) Με ψηφίσαντα άνω των 100.001 μελών ποσό € 67.358,25

γ) Ομοσπονδίες:

γα) Με ψηφίσαντα μέλη 501 – 1.000 ποσό € 2.295,00

γβ) Με ψηφίσαντα μέλη 1.001 – 5.000 ποσό € 3.251,25

ΥΥ) Με ψηφίσαντα μέλη 5.001 – 10.000 ποσό € 4.857,75

Υδ) Με ψηφίσαντα μέλη 10.001 – 15.000 ποσό € 9.715,50

γε) Με ψηφίσαντα μέλη 15.001 – 20.000 ποσό € 16.179,75

γστ)Με ψηφίσαντα μέλη 20.001 – 30.000 ποσό € 19.392,75

γζ) Με ψηφίσαντα μέλη 30.001 – 40.000 ποσό € 31.365,00

γη) Με ψηφίσαντα μέλη 40.001 – 50.000 ποσό € 35.955,00

γθ) Με ψηφίσαντα άνω των 50.001 μελών ποσό € 80.822,25

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: