Για τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας

Σεπτεμβρίου 18, 2008 at 11:54 μμ (Αττικής)

Δ Η Λ Ω Ν Ω     Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ω Σ

Από την 01-09-2008 και με προθεσμία υποβολής την 30-09-2008 έχουμε κληθεί να υπογράψουμε μια υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του «Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας», ο οποίος θεσπίζεται βάσει της υπ’ αριθμό 89 εγκυκλίου Προέδρου της 27-08, ενώ η υιοθέτηση και εφαρμογή του βασίζεται στο νόμο 3601/2007 και την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος (ΠΔΤΕ) 2577/09.03.2006.

Η σχετική (και μοναδική) ωστόσο αναφορά στη συγκεκριμένη ΠΔΤΕ επιφορτίζει το Δ.Σ. κάθε τράπεζας με την ευθύνη:

Της υιοθέτησης Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς που εφαρμόζεται από τη Διοίκηση και το σύνολο του προσω­πικού του πιστωτικού ιδρύματος επί τη βάσει των γενι­κώς αποδεκτών αρχών (επιμέλεια, αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα, ευπρέπεια στις σχέσεις με το κοινό, μη αίτηση ή αποδοχή ασυνήθους αξίας ωφελημάτων, τή­ρηση επαγγελματικού απορρήτου κλπ.).

Θα μπορούσε ασφαλώς κανείς να παρατηρήσει την καθυστέρηση δυόμιση περίπου ετών ως προς την υιοθέτηση του Κώδικα στην περίπτωσή μας ή το γεγονός ότι δεν είναι βέβαιο ότι η Τράπεζα ανταποκρίνεται πλήρως και σε άλλες απαιτήσεις που θέτει η συγκεκριμένη ΠΔΤΕ, όπως αυτή για αναλυτική περιγραφή και σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων και ορίων ευθύνης για κάθε υπηρεσιακή μονάδα (που δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει για τις διάφορες μονοπρόσωπες διευθύνσεις, γνωστές και ως «ψυγεία», που δημιουργούνται και καταργούνται σε μια νύχτα).

Σε ό,τι αφορά την ουσία ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το πνεύμα της συγκεκριμένης αναφοράς της ΠΔΤΕ, καθώς και της αντίστοιχης του νόμου 3601, έχει να κάνει με τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ τραπεζών και προσωπικού τους, από τη μια πλευρά, και καταναλωτικού κοινού, από την άλλη. Δεν υπεισέρχεται σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ τραπεζών και εργαζομένων. Αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κανονισμού Εργασίας της κάθε τράπεζας, ο οποίος άλλωστε έχει ισχύ νόμου.

Ο Κώδικας Ηθικής που εμείς καλούμαστε να υπογράψουμε, όντως, στο μεγαλύτερο του μέρος, αποτελεί κωδικοποίηση βασικών και γενικά αποδεκτών αρχών τις οποίες, ούτως ή άλλως, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων τηρεί εδώ και χρόνια χωρίς να έχει ποτέ χρειαστεί να υπογράψει για αυτό.

Ο εν λόγω Κώδικας όμως δε μένει σε αυτές τις γενικώς αποδεκτές, προφανείς για κάθε εργαζόμενο/η στην Τράπεζα, αρχές. Μπαίνοντας σε «ξένα χωράφια», καθορίζει και υποχρεώσεις των εργαζομένων έναντι της Τράπεζας, με τρόπο που, κάποιες φορές, έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Εργασίας.

Ενώ λοιπόν, π.χ., ο Κανονισμός Εργασίας, άρθρο 23, παρ.13, ορίζει ότι:

Δεν υπόκεινται στις παραπάνω υποχρεώσεις και περιορισμούς έγκρισης (σημ: για επαγγελματική απασχόληση εκτός Τράπεζας) δραστηριότητες που ασκούνται στα πλαίσια της νόμιμης πολιτικής, συνδικαλιστικής και της κοινωφελούς πολιτιστικής, κοινωνικής ή αθλητικής δράσης.

έρχεται ο Κώδικας Ηθικής να ανατρέψει αυτό το δεδομένο, στην παρ. 2.2.3 όπου αναφέρει:

Δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε μέλος του Προσωπικού να συμμετέχει σε σωματεία, συνδέσμους, οργανώσεις κτλ, που οι δραστηριότητές τους συγκρούονται ή δεν συνάδουν με τα συμφέροντα του Ομίλου.

Η αντίθεση είναι προφανής και τα ζητήματα που εγείρονται πολλά. Η διάταξη αυτή του Κώδικα, πέραν του εάν συνιστά ζήτημα «ηθικής» και εάν, κατά την ΠΔΤΕ, άπτεται της «επιμέλειας, αποτελεσματικότητας, υπευθυνότητας, ευπρέπειας», κ.α., πρώτα απ’ όλα, ελέγχεται ως προς τη συνταγματικότητά της, καθώς προσβάλλει το κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι («Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια», άρθρο 12.1 του Συντάγματος).

Σε πρακτικό επίπεδο, θα πρέπει να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι μπορεί να σημαίνει η απαγόρευση συμμετοχής σε ενώσεις «οι δραστηριότητες των οποίων συγκρούονται ή δεν συνάδουν με τα συμφέροντα του Ομίλου». Η διατύπωση αυτή είναι τόσο ασαφής και μπορεί να ερμηνευτεί διασταλτικά κατά περίπτωση. Βάσει αυτής θα μπορούσε ουσιαστικά να απαγορευθεί οποιαδήποτε δημόσια κοινωνική παρουσία. Η συμμετοχή σε κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς που ασκούν κριτική στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, σε κινήσεις πολιτών, ιδιοκτητών ακινήτων, ενώσεις καταναλωτών, π.χ., κ.τ.λ. που συχνά στρέφονται με ένδικα μέσα εναντίον τραπεζών, τίθεται «εκτός νόμου».

Για να έρθουμε όμως και στις «δραστηριότητες που» [άμεσα μπορεί και να] «συγκρούονται με τα συμφέροντα του Ομίλου»: Καταρχάς, η όποια [συνδικαλιστική] δραστηριότητα, π.χ., στο πλαίσιο του ΣΥΤΑ ή της ΟΤΟΕ, υπερασπιζόμενη τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων, αναγκαστικά (θα πρέπει να) συγκρούεται ενίοτε με τα συμφέροντα του Ομίλου. Αν απωλέσει, και μάλιστα εξ ορισμού, αυτό τον [εν δυνάμει] χαρακτήρα, θα μετατραπεί σε «εργοδοτικό συνδικαλισμό», ο οποίος, κατά τη γνώμη μας πάντα, δεν έχει νόημα.

Εξίσου σοβαρή για τη συνδικαλιστική δραστηριότητα είναι και η εξίσωσή της, σε άλλο σημείο του Κώδικα [2.3], με φαινόμενα απολύτως απαράδεκτα, οποιασδήποτε μορφής σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης:

Απαγορεύονται σχόλια προς συναδέλφους […] σχετικά με: τη φυλετική προέλευση, την υπηκοότητα, το θρήσκευμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την εγκυμοσύνη και τυχόν ειδικές ανάγκες.

Με βάση τον Κώδικα Ηθικής, άρα, οι συνδικαλιστικές συζητήσεις στους χώρους εργασίας μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι με τα ρατσιστικά σχόλια και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και ρητά απαγορεύονται. Έτσι, είναι απολύτως λογικό το να μπαίνουν στο στόχαστρο τα δικαιώματα συνδικαλιστικής δραστηριότητας (όπως το δικαίωμα πληροφόρησης, οι συναντήσεις σε χώρους εργασίας, η διανομή εντύπων κλπ.) που κατά το άρθρο 21 του Κανονισμού Εργασίας προστατεύονται απόλυτα, με διάφορες επιμέρους ρυθμίσεις, εκείνες π.χ. που περιορίζουν τη χρήση των τεχνικών μέσων (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, διαδικτύου) αυστηρά για υπηρεσιακούς λόγους, ή που ορίζουν ότι απαιτείται έγκριση από το Γραφείο Τύπου της Τράπεζας για κάθε άρθρο ή δημόσια εμφάνιση και ομιλία που μπορεί να συνδεθεί με τον Όμιλο.

Με τον Κώδικα Ηθικής βλέπουμε ακόμα την υποχρέωση για αξιοπρεπή εμφάνιση (Κανονισμός §23.10) να μεταβάλλεται σε «ενδυματολογική πολιτική – dress code» (Κώδικας §2.3).

Επιπλέον, καλύτερα να αποφύγουμε στην παρούσα να κρίνουμε το κατά πόσο όντως η Τράπεζα «εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης απόδοσης, προαγωγών και αμοιβών του Προσωπικού της» ή «διασφαλίζει καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, παρέχοντας ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες σε όλους, με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του εργασιακού χρόνου και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων»(Κώδικας §1.3), καθώς και το κατά πόσο «συνάδει» η απαίτηση για διαφανείς και ειλικρινείς σχέσεις με τους πελάτες με το μοντέλο του τραπεζικού-κυνηγού στόχων.

Το ζήτημα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σοβαρότητα με την προσθήκη του Παραρτήματος Ι όπου καλούμαστε (ή μάλλον υποχρεούμαστε) να δηλώσουμε υπευθύνως και εγγράφως ότι αποδεχόμαστε πλήρως όχι μόνο των Κώδικα Ηθικής αλλά και τις τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο με μια απλή Πράξη Προέδρου ή ένα Υπηρεσιακό Σημείωμα να καταστρατηγείται ο Κανονισμός «από το παράθυρο», με δεδομένη την προηγούμενη σχετική έγγραφη δέσμευσή μας.

Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος Κώδικας δεν πρέπει να υπογραφεί ως έχει. Τα εργασιακά μας καθήκοντα και υποχρεώσεις προσδιορίζονται σαφώς και επαρκώς στις συμβάσεις εργασίας που έχουμε υπογράψει κατά την πρόσληψή μας και στον Κανονισμό Προσωπικού. Οποιαδήποτε αναφορά του Κώδικα άπτεται σχετικών ζητημάτων, θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, τους νόμους και το Σύνταγμα, ρητά και με συγκεκριμένες παραπομπές. Καλούμε το προεδρείο του ΣΥΤΑ να απαιτήσει το πάγωμα της διαδικασίας συλλογής υπογραφών μέχρι τουλάχιστον να υπάρξει μια ολοκληρωμένη σχετική γνωμάτευση από το νομικό μας επιτελείο και πλήρης ενημέρωση όλων των συναδέλφων -κάτι που με δεδομένο το φόρτο εργασίας των νομικών μας συμβούλων, λόγω των επικείμενων δικαστηρίων για το Λ.Α.Κ., καθίσταται αδύνατο να πραγματοποιηθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία

Ενόψει των δικών της ερχόμενης εβδομάδας, συμμετέχουμε στις δύο τρίωρες στάσεις, τη Δευτέρα 22 και την Παρασκευή 26/09 που αποφασίστηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίαση της 18/09.

Ραντεβού στην Ευελπίδων τη Δευτέρα.

Υ.Γ. Συμμεριζόμενοι/ες το μέλημα, που διατυπώνεται ρητά στον Κώδικα Ηθικής, «η λειτουργία του Ομίλου να είναι φιλική προς το περιβάλλον», θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μεγάλη μείωση των απαιτούμενων εκτυπώσεων και της κατανάλωσης χαρτιού θα μπορούσε να γίνει με μικρές βελτιώσεις στα πληροφοριακά συστήματα, βελτιώσεις που θα μπορούσαν να επισημαίνονται από τους ίδιους τους χρήστες, εκπρόσωποι των οποίων θα έπρεπε να υπάρχουν στις Ομάδες Έργου (ΠΔΤΕ 2577, Παράρτημα 2, Β1.1). Σε ό,τι αφορά γενικότερα άλλωστε την υιοθέτηση μέτρων «για την εξοικονόμηση ενέργειας […] και τη μείωση της κατανάλωσης νερού» [3.4], δε φαίνεται να επιτυγχάνεται κάτι στην κατεύθυνση αυτή με το να μην υπάρχει πόσιμο νερό, καλοριφέρ και αιρ κοντίσιον στις αποθήκες του Κόκκινου Μύλου, πόσο μάλλον να διασφαλίζονται «καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας» για τους εργαζόμενους εκεί.

Πρωτοβουλία Εργαζομένων Τράπεζας Αττικής

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: